چشمه‌ آب‌ معدنی‌ بغرا
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 454 views

این‌ چشمه‌ در بخش‌ جوشان‌ از توابع‌ کرمان‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ آن‌، از دسته‌ آبهای‌سولفاته‌ کلسیک‌ و بیکربناته‌ سدیک‌ گرم‌ است‌. مصرف‌ درمانی‌ این‌ دسته‌ آبها بیشتر خارجی‌ است‌ و برای‌بیماریهای‌ مفصلی‌ و نقرس‌ استفاده‌ می‌شود.
آدرس :بخش‌ جوشان‌ از توابع‌ کرمان‌


چشمهٔ آب معدنى بغرا، جوشان، کرمان
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 453 views

این چشمه نیز در فاصله تقریبى ۱۳ کیلومترى شمال بخش جوشان در شمال شرقى کرمان قرار دارد. آب آن ، از دسته آب‌هاى سولفاته کلسیک و بیکربناته سدیک گرم است. مصرف درمانى این دسته آب‌ها بیشتر خارجى است و براى بیمارى‌هاى مفصلى نقرس استفاده مى‌شود.


copyright © 2018 , Kermaniec.IR